Kommunikasjon

I NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) coaching prosessen utforsker vi hvordan dine tanker (neuro) påvirkes av ord (lingvistikk) og fører til handling (atferd). Kommunikasjon og språkmønstre står sentralt i NLP.

Kommunikasjon og språkmønstre

Businessteam at a meetingKommunikasjon via vårt språk er grunnleggende for det sosiale liv og gir oss muligheten til å kommunisere med andre. Språket gjør vår indre verden synlig, hørlig og begripelig for andre. Vi kan forstå andre og gjøre oss forstått. Kommunikasjon via språket gir oss en frihet innenfor visse grenser samtidig som språket også har begrensninger når det gjelder våre muligheter til å uttrykke hva vi tenker og føler. Språket gir også opphav til misforståelser ettersom de ord og uttrykk vi bruker kan være utilstrekkelige samtidig som andre kanskje ikke tillegger ordene den samme betydning som oss. Språket er felles, men tolkning og mening er forskjellig blant ulike mennesker. Språket er derfor ikke på samme måte virkelig slik som opplevelsen er virkelig. Vi vet faktisk ikke helt sikkert hva virkeligheten er ettersom vi alle oppfatter hendelser forskjellig ut fra hvilke sanseinntrykk som påvirker oss.

Språket utelater faktisk deler av våre opplevelser. Språket er for tregt til å uttrykke all informasjon vi har om en opplevelse slik at vi må bruke våre egne filtre til å sortere hvordan vi skal videreformidle våre erfaringer. Vi utelater noen deler fordi vi ikke har ord til å uttrykke dem eller at vi synes informasjonen er irrelevant for andre.  I tilegg generaliserer vi i vårt språk ved å lage regler ut fra enkelte eksempler og bruke dem i en bredere sammenheng. Likeledes forvrenger vi ulike opplevelser ved å legge mer vekt på noen elementer enn andre. Derfor avspeiler ikke vår formidling opplevelsen presist. Det meste av tiden har vi likevel tilstrekkelig med felles bakgrunn og opplevelse av betydning til at språket er et svært nyttig verktøy for oss slik at vi kan forstå hverandre og ta del i konstruktiv kommunikasjon.

Hva er god kommunikasjon?

HiResGod kommunikasjon forutsetter at du er bevisst hvordan du tolker budskap fra andre. Mennesker har en tendens til å gjøre antakelser og tolkninger, som går langt utover det motparten egentlig sier. Vi arbeider med kommunikasjonsmodeller som vil hjelpe deg til å være mer bevisst det faktiske budskap fra andre. Du lærer teknikker for hvordan du kan stille spørsmål slik at du får flest mulig fakta og i mindre grad gjetter hva andre tenker og mener. Vi lærer deg også teknikker for hvordan du kan komme på bølgelengde med motparten via ditt språk og ditt kroppsspråk. Samtidig hjelper vi deg til å utvikle strategier for din kommunikasjon og formidling slik at du i større grad vinner frem med dine tanker og ideer.

God kommunikasjon gir deg muligheten til å knytte tettere bånd med andre samt at du kan bli en bedre leder og selger.